ZAKRES USŁUG


 

 

Nasza oferta dostosowana jest  do indywidualnych potrzeb każdego Klienta ze szczególnym uwzględnieniem jego wymagań oraz specyfiki prowadzonej działalności.

 

Działalność gospodarczą Klientów wspieramy doświadczeniem i nieustannie pogłębianą wiedzą.


 

W efekcie podjętej z nami współpracy zyskujecie Państwo solidnego i zaufanego partnera biznesowego, Gwarantujemy fachowość rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, odpowiadamy za ewentualne błędy w rozliczeniach przed organami kontroli  Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ograniczamy nakłady Państwa firmy jakie musielibyście ponieść na założenie działu księgowego, szkolenie pracowników oraz na zakup niezbednego oprogramowania komputerowego.

Brifia

P R O W A D Z E N I E   K S I Ą G   

H A N D L O W Y C H


-otwarcie ksiąg rachunkowych

-opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości

-rejestracja podmiotów gospodarczych bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

-przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych

-sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

-prowadzenie ewidencji środków trwałych

-okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

-sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

-sporządzanie raportów dla Zarządu reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Brifia

P R O W A D Z E N I E  

P O D A T K O W E J  

K S I Ą Ż K I

 P R Z Y C H O D Ó W -

R O Z C H O D Ó W  

O R A Z   I N N Y C H  

E W I D E N C J I:


-rejestracja działalności gospodarczej

-bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

-przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia rozliczenia z ZUS właścicieli firmy reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej

Brifia

PROWADZENIE OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ


-sporządzanie list płac

-prowadzenie rozliczeń z ZUS

-sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych

-prowadzenie akt osobowych pracowników
kompleksowe rozliczanie umów zleceń i o dzieło

Brifia

USŁUGI POZOSTAŁE


-pomoc w redagowaniu podań i odwołań

-sporządzanie wniosków kredytowych

-wyprowadzanie zaległości podatkowych